Over Wegwijzer College Almere

AANBOD WEGWIJZER COLLEGE
Wegwijzer College biedt een structuur waarbinnen de diversiteit van het aanbod van onderwijs optimaal benut kan worden en ten dienst gesteld kan worden aan de gemeente. Er is een breed aanbod op het gebied van kennis, toerusting en ondersteuning.
Wij willen gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus
Wegwijzer College realiseert dit alles om:
1. Zoekers te helpen een volgeling van Jezus Christus te worden.
2. Nieuwe gelovigen te helpen om het geloof in de praktijk vorm te geven.
3. Volwassen gelovigen te helpen groeien in meer kennis van Gods Woord, zich te verdiepen in het geloof, dichtbij Christus te leven en kennis van de Bijbelse theologie te verkrijgen.
Wegwijzer College is een lerende gemeenschap in Almere die christenen van meerdere kerken mag toerusten tot Gods missie voor de stad.

UITGANGSPUNTEN
Bij de opzet van dit programma gaan we uit van de volgende waarden:
Jezus heeft ons de opdracht gegeven om de mensen te leren alles wat Hij ons geboden heeft en gaf ons daarbij de belofte dat Hij door de kracht van Zijn Geest deze inspanningen zou zegenen. (Matth.28:19 en Hand.1:8)
Onderwijs is een belangrijk instrument om mensen te helpen kennis en inzicht te verkrijgen die hen kan helpen te groeien in het geloof.
Mensen willen graag groeien en staan open voor informatie die hen daarbij kan helpen. Wij mogen hen deze informatie aanbieden.
De Bijbel bevat velerlei onderwijs op diverse specifieke terreinen. Het is de opdracht van de kerk om de gelovigen dit onderwijs door te geven.
Alle Boeken van de Bijbel zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. God gebruikt dit middel om ons klaar te maken voor het werk waartoe Hij ons kan gebruiken. (2 Tim.3:16-17)
Zoekers en gelovigen bevinden zich in verschillende groeifasen. In die fasen is specifiek onderwijs noodzakelijk om mensen te helpen groeien. Daarom moet onderwijs op maat aangeboden worden voor de verschillende doelgroepen. (1 Kor.3:2, Hebr.5:12-13 en 1 Petrus 2:2-5)

MODEL MET DE VERSCHILLENDE FASEN
In Christelijke gemeente De Wegwijzer hanteren wij onderstaand model om de verschillende fasen, waarin mensen zich bevinden, in kaart te brengen. De doelgroep ‘zoekers’ bevindt zich in de gebieden evangelisatie en (gasten)diensten. De doelgroep ‘nieuwe gelovigen’ bevindt zich in de gebieden diensten en kerngroepen en de doelgroep volwassen gelovigen bevindt zich in de gebieden diensten, kerngroepen en lidmaatschap.

ALLEEN TOEGEPASTE KENNIS IS UITEINDELIJK VAN BELANG
Jezus, heeft het over de hoorder van het Woord die een dader moet worden. (Matth. 7:24) Dat geldt ook voor het onderwijs in het algemeen. Hoe het geleerde concreet in praktijk te brengen? Wat is de toepassing van dit alles? Uiteindelijk ook de pragmatische vraag: Wat kan ik er mee? Welk nut heeft het? Wegwijzer College wil bij de cursussen, thema’s, lessen en toerusting aandacht houden voor de drie gebieden van kennis, vaardigheden en houding.

Leren met het hoofd (kennis), met de handen (vaardigheden) en met het hart (houding en motivatie). In het hart van de drie cirkels, waar de overlap is van alle drie, bevindt zich de toegepaste kennis in de praktijk. Weten, kunnen en willen, zijn de werkwoorden die hierbij horen.
Daar waar die drie werkwoorden elkaar vinden op een terrein van ons leven, kunnen we daadwerkelijk discipel van Jezus zijn.